Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bierliefde.

Algemeen en definities
De algemene voorwaarden worden gebruikt om de rechten en verplichtingen van de consument te bepalen en de rechten, diensten en verantwoordelijkheden van de ondernemer. Bij het gebruik van en het aankopen via Bierliefde stemt u in met deze algemene voorwaarden.

Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Bedrijfsgegevens
Bierliefde
Rembrandtlaan 49, 5261XG Vught, Nederland.
E-mail : info@bierliefde.nl
KvK-nummer : 59531169
BTW-nummer : NL046284709B02

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Dit geldt tevens voor onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van bepalingen in deze voorwaarden.

Het aanbod
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een beschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen van de producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft :
De prijs inclusief belastingen.
De eventuele kosten van verzending.
De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen.
De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
De mogelijkheid, termijn en voorwaarden van retournering.

De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het hierboven beschreven onder het kopje ‘Aanbod’, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

De consument heeft hierbij de volgende stappen doorlopen: selectie van gewenste product, toevoeging aan winkelmand, invulling adresgegevens, controleren van de order, voldoen van betaling.

De ondernemer bevestigd de ontvangst van de overeenkomst via elektronische weg, per e-mail van info@bierliefde.nl. De ondernemer zorgt voor een veilige webomgeving en treft technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data.

Herroepingsrecht / kosten in geval van herroeping
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen, mits het product onbeschadigd is. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooral door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 7 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument schriftelijk te melden per e-mail info@bierliefde.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 7 dagen retour te sturen.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen slechts de kosten van terugzending voor zijn rekening. De ondernemer zal na ontvangst van het retour verzonden product het bedrag van het product terugbetalen.

De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Conformiteit en garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld per e-mail info@bierliefde.nl.

De garantie geldt niet indien:
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd of dit door derden heeft laten doen of de producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig zijn behandeld.

Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed (richtlijn 1 tot 3 werkdagen) doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, wordt de consument hiervan op de hoogte gesteld. De consument heeft dan het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicaties. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding zal de ondernemer zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, terugbetalen. Dit geldt uiteraard alleen voor producten van Bierliefde gekocht via bierliefde.nl.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Eventuele retourzendingen hiervan zijn voor kosten van de ondernemer.

Het risico van beschadiging of van vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.

Betaling
De betaling vindt plaats wanneer de order geplaatst is waarbij gebruikt gemaakt wordt van de betaalmethode vermeld op en aangeboden door de website.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behouders wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Klachtenregeling
Klachten moeten binnen 7 dagen na overeenkomst volledig en duidelijk omschreven per e-mail worden ingediend bij de ondernemer.

De ondernemer heeft 14 dagen om de klacht te verwerken en in onderling overleg op te lossen.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen.

Intellectueel eigendom
Alle ontwerpen op en van de aangeboden of gerelateerde producten van Bierliefde zijn eigendom van de ondernemer. De consument respecteert het intellectueel eigendom van de ondernemer en neemt deze in acht.

Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland

Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen.

Oktober 2017.